Aktualności: Działania społeczne

Dołącz do rady, wyraź opinię

14 czerwca 2022

Trwa nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Mogą w niej zasiąść członkowie organizacji pozarządowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 23.06. (czwartek).

Dokumenty może złożyć organizacja, do której należy kandydat do MRDPP. Trzeba je dostarczyć osobiście do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (ul. Szczecińska 17) albo wysłać pocztą na adres SCWOP. Inna opcja to e-mail na adres: a.maslocha@um.stargard.pl. W razie pytań można też zadzwonić – tel. 91 578 32 13.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe,

– nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,

– krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w radzie,

– oświadczenia kandydata: o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności,

– aktualny wypis z KRS-u lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych organizacji zgłaszającej kandydata bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

– inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne dla organizacji pozarządowych chcących udzielić poparcia kandydatowi,

– wskazanie obszaru działalności pożytku publicznego, z którym związana jest działalność kandydata.

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego m.in. opiniują projekty strategii rozwoju Stargardu, wyrażają swoje zdanie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym mieście. Wyrażają też opinie w sprawach zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich NGOs. Kadencja MRDPP powołanej w tym roku potrwa do 2024 r.

Zdjęcie: pexels.com