Strona głównaWpisyInneDopisanie do spisu wyborców

Aktualności: Sprawy urzędowe

Dopisanie do spisu wyborców

6 lipca 2020

Osoby, które podczas II tury wyborów Prezydenta RP (12.07.) będą przebywały poza miejscem zameldowania, mogą dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu. Mają na to czas jeszcze do wtorku (7.07.). Dotyczy to wyborców, którzy nie składali takiego wniosku przed I turą. Również do 7.07. można dopisać się do wybranego przez siebie lokalu wyborczego.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek – czasowo przebywający poza miejscem wpisania oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do 7 lipca 2020 r. W Stargardzie wnioski są przyjmowane w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pok. nr 1, tel.: 91 577 08 69, 91 834 18 06.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA! Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego podczas I tury wyborów, są ujęte w tym samym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania II tury wyborów. Podczas ponownego głosowania wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania. Można je pobrać do piątku (10.07.).

Każdy wyborca, w tym wyborca z niepełnosprawnościami, może  głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania trzeba złożyć do wtorku (7.07.). Zgłoszenie dotyczy osób, które nie złożyły takiego wniosku przed I turą wyborów. Dokumenty przyjęte przed I turą wyborów obowiązują także podczas ponownego głosowania.

Wnioski składa się w godzinach pracy urzędu, we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie gminy. Zgłoszenia od mieszkańców Stargardu przyjmowane są w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pok. nr 1, tel.: 91 577 08 69, 91 834 18 06. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zdjęcie: gov.pl