Strona głównaWpisyInneGłosowanie z zaświadczeniem

Aktualności: Sprawy urzędowe

Głosowanie z zaświadczeniem

7 lipca 2020

Osoby, które podczas II tury wyborów Prezydenta RP (12.07.) będą przebywały poza miejscem zameldowania, mogą głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Są one wydawane do piątku (10.07.). Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Ratuszu na Rynku Staromiejskim 1. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców (mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pok. nr 1, tel. 91 577 08 69, 91 834 18 06) do 10 lipca 2020 r. Dotyczy to osób, które nie pobrały takiego zaświadczenia przed I turą wyborów.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zameldowania.

Zdjęcie: gov.pl