Aktualności: Sprawy urzędowe

Jak głosować korespondencyjnie

15 czerwca 2020

W wyborach Prezydenta RP każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej drugiej tury wyborów. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniu.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

– zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wpisany jest do spisu wyborców najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.,

– wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.,

Mieszkańcy Stargardu (osoby figurujące w spisie wyborców) zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszają do Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17.

– w przypadku głosowania za granicą, zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca 2020 r.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (druga tura wyborów) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem właściwego urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosowania za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020 roku.

Forma zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail). Jeśli zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów, wyborca zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od doręczenia wezwania (wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej).

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie.

Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stargardzie (8:00 – 16:00).

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą, zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze wyborców, numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy – numer ważnego dowodu osobistego), adres, na który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, albo deklaracja osobistego odbioru pakietu przez konsula, numer telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail).

Jeśli zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów, wyborca zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od doręczenia wezwania (wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej).

Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druki zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego (w zakładce WYBORY) oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17.

Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 26 czerwca 2020 r.

Pakiet wyborczy zostanie doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego.

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Miejskim, jeżeli zadeklaruje to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W celu sprawnego doręczenia pakietu wyborczego konieczne jest podanie numeru telefonu wyborcy.

Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: 1) imię i nazwisko; 2) numer ewidencyjny PESEL; 3) własnoręczny podpis. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca 2020 r.:

• wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,

• osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy – mieszkańcy miasta Stargard – Urząd Miejski w Stargardzie przy ul. S. Czarnieckiego 17 (8:00 – 16:00).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy (do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą), na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego, bądź są one w znacznym stopniu ograniczone, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu przesyła, na własny koszt, do właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Wyborca może najpóźniej do 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej bądź taka możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum