Strona głównaWpisyDziałania społecznePomagamy strategicznie

Aktualności: Działania społeczne

Pomagamy strategicznie

29 marca 2022

W naszym mieście na skuteczne wsparcie mogą liczyć osoby, które na co dzień borykają się z różnymi problemami, a także członkowie ich rodzin. Co roku z budżetu Stargardu pokaźne kwoty idą na pomoc materialną, psychologiczną, prawną oraz na profilaktykę. W 2022 r. wydamy na te cele nawet ponad 2 200 000 zł. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025.

Dokument zawiera 3 główne strategie. Pierwsza dotyczy rozwijania istniejącego systemu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz przemocy. W drugiej nacisk kładziony jest na wzmocnienie i rozszerzenie profilaktyki skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ostatnia – trzecia – to zwiększenie działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Program określa konkretne zadania miasta w zakresie rozwiązywania trudności związanych z uzależnieniami i przemocą domową. Środki na ich realizację pochodzą przede wszystkim z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży tzw. małpek – napojów o pojemności do 300 ml. Pozostałe źródła finansowania to m.in. pieniądze z funduszy unijnych i budżetu państwa.

W Stargardzie osoby uzależnione, a także członkowie ich rodzin mogą liczyć na szerokie wsparcie. Opieką otacza ich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. S. Wyszyńskiego 22b/3) korzystają z bezpłatnej terapii, a spotkania w Klubie Abstynenta „ALA” (ul. Wojska Polskiego 4u/2) motywują do zachowania trzeźwości. W Stargardzie działa także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z jej głównych celów jest nakłanianie uzależnionych osób do leczenia odwykowego. Członkowie komisji prowadzą też działania edukacyjne i profilaktyczne.

Kolejne istotne problemy to narkomania i przemoc w rodzinie. Przy ul. Wojska Polskiego 30/2 Stowarzyszenie MONAR prowadzi punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób zażywających substancji psychoaktywnych i ich bliskich potrzebujących wsparcia. Rodziny dotknięte problemem przemocy niezbędną pomoc dostają w MOPSie. Miejsca noclegowe i terapię oferuje im z kolei Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia prowadzony w ramach Centrum Socjalnego Caritas. Działają również placówki wsparcia dziennego, które pomagają zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W szkołach regularnie prowadzone są też kampanie informacyjno-edukacyjne.

W Stargardzie od lat wdrażamy i realizujemy różne działania wspierające mieszkańców uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ofiary przemocy w rodzinie. Kompletny system obejmuje profilaktykę, interwencję i integrację – czyli wszystkie elementy skutecznej i długofalowej pomocy. Miasto cały czas współpracuje w tym zakresie m.in. z organizacjami pozarządowymi, Policją, sądem, prokuraturą i placówkami ochrony zdrowia.

Zdjęcie: pexels.com