Aktualności: Sprawy urzędowe

Prezydent o wiaduktach

23 listopada 2021

– Najwyższa pora na zmianę podejścia ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe i uwzględnianie potrzeb oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a nie tylko ruchu pociągów – mówi prezydent Rafał Zając. Razem ze starostą stargardzkim Iwoną Wiśniewską i Radą Miejską oraz Radą Powiatu oczekują od inwestora pilnego podjęcia działań na przebudowywanej linii kolejowej. Oba samorządy nie godzą się na dalszą realizację robót w sposób, który prowadzi do tak dużych korków. Deklarują jednocześnie, że bez praktycznych alternatyw dla ruchu mieszkańców PKP PLK nie dostaną zgody na równoczesne zamknięcie więcej niż jednego wiaduktu kolejowego.

– Tempo, sposób i metody prowadzenia tej inwestycji przez kolej zdecydowanie muszą ulec zmianie. Nie zgodzimy się na jednoczesne zamknięcie dwóch wiaduktów – na ul. Pierwszej Brygady i Bogusława IV, bo to tylko pogłębi bardzo trudną już i tak sytuację na drogach. Widzimy jednak rozwiązania pozwalające zwiększyć tempo prac i zapewnić realizację harmonogramu. Można chociażby wykonać przejazd przez tory przez ul. Nasienną, Sybiraków i dalej do ul. Podmiejskiej. Poza tym, z informacji uzyskanej od samej spółki PKP PLK wynika, że w czasie takich inwestycji praktykuje się też tzw. tunele technologiczne. Pozwalają one na prowadzenie robót na wiaduktach i jednoczesne utrzymanie ograniczonego ruchu kołowego. Liczymy, że nasze wspólne stanowisko i apel zostaną potraktowane poważnie – mówi prezydent Rafał Zając.

„Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” dotyczące przebudowy 4 wiaduktów w Stargardzie miały trwać 2 lata. Obecnie bardzo powoli do końca zbliżają się roboty przy zaledwie połowie tylko 2 obiektów. Poniżej publikujemy całą treść stanowiska, które prezydent i starosta zaproponują do przyjęcia na sesjach Radzie Powiatu Stargardzkiego już 23.11. (wtorek) i Radzie Miejskiej w Stargardzie 30.11. (wtorek).

Zdjęcia: Paweł Bieg

Pan

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Stanowisko Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie poważnych utrudnień w ruchu drogowym i pieszym w związku z przedłużającą się realizacją inwestycji „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

Rada Miejska w Stargardzie wyraża głębokie zaniepokojenie dużymi trudnościami komunikacyjnymi w Stargardzie, i w konsekwencji w Powiecie Stargardzkim, które są spowodowane przedłużającą się realizacją inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Trwająca od wielu miesięcy sytuacja stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia lokalnej społeczności. Prowadzi również do poważnych trudności w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców.

Od samego początku byliśmy orędownikami realizacji projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rozpoczęcie prac na linii kolejowej E59 przyjęliśmy z zadowoleniem i nadzieją na ich realizację na podstawie harmonogramu prezentowanego powszechnie. Zaplanowane wymiany torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także budowa nowych peronów oraz przebudowa czterech wiaduktów w Stargardzie, umożliwią sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Równie istotne jest, że inwestycja pozwoli kierowcom poruszać się po szerszych jezdniach, a piesi i rowerzyści zyskają bezpieczne ciągi komunikacyjne. Planowane podziemne przejście pod torami, łączące Zintegrowane Centrum Przesiadkowe z dworcem kolejowym, zapewni spójną komunikację pasażerów korzystających z różnych środków transportu: pociągów, busów i komunikacji miejskiej. Modernizacja wiaduktu na ul. Składowej pozwoli natomiast na budowę północnej obwodnicy Stargardu wyprowadzającej tranzyt poza miasto i znacząco poprawiającej jakość przemieszczania się. Samorząd miejski jest już w trakcie realizacji tego projektu.

Narastający niepokój budzą w nas wciąż przedłużające się prace. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informowała, że roboty na czterech wiaduktach potrwają 2 lata. Ten czas już upłynął, a my obserwujemy bardzo niskie zaawansowanie planowanych robót. Wynika z tego, że istnieje realne zagrożenie niezakończenia inwestycji przed upływem 2023 r. Kolejny harmonogram prac, który poznaliśmy, zakłada sfinalizowanie pierwszej fazy robót, czyli przebudowanie połówek każdego z wiaduktów do końca 2022 r. W praktyce oznacza to, że do czasu zrealizowania pełnego zakresu inwestycji na czterech obiektach, przez najbliższe lata mieszkańców w dalszym ciągu czekają poważne utrudnienia komunikacyjne.

Raz jeszcze należy podkreślić, że przedkładane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. harmonogramy robót nie są realizowane w terminie. Jednocześnie Wykonawca wprowadza kolejne znaczne ograniczenia w ruchu drogowym. To np. zamknięcie przejazdu kolejowego w Grzędzicach, przy jednoczesnym braku komunikacji pod wiaduktem na ul. Składowej w Stargardzie. Również ta decyzja doprowadziła do dużych trudności drogowych, stwarzając ogromne problemy niemal wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu. Dojazd do pracy i szkoły, a następnie powrót do domu wiąże się obecnie z wyjątkowo długim oczekiwaniem w kolejce samochodów. Kilometrowe korki blokujące dojazd służb ratowniczych i porządkowych do ludzi potrzebujących interwencji, zdenerwowani kierowcy, spóźnione autobusy miejskie, a w konsekwencji prawdziwa zapaść komunikacji publicznej – to codzienność w Stargardzie. Przekłada się ona już nie tylko na jakość przemieszczania się, ale może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Stargardu i Powiatu Stargardzkiego.

W związku z powyższym wzywamy do pilnego podjęcia działań naprawczych. Konieczne jest wdrożenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procedur umożliwiających dalszą realizację inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu przejazdu przez miasto. Powyższe musi zapewniać prawidłowe działanie służb ratowniczych, transportu publicznego, ale także pozwolić mieszkańcom na racjonalne poruszanie się po terenie Stargardu i Powiatu Stargardzkiego. Możliwości w tym zakresie jest wiele. To m.in. wykonanie dodatkowego przejazdu w poziomie torów, prowadzenie robót z jednoczesnym utrzymaniem ruchu kołowego oraz nowe rozwiązania technologiczne przyspieszające prace, którymi dysponuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Brak takiej interwencji będzie skutkować dalszym chaosem komunikacyjnym i pogłębiającym się stanem zagrożenia bezpieczeństwa całej społeczności miasta i powiatu.

Mając na uwadze wszystkie wyżej opisane aspekty, bez wprowadzenia alternatyw dla ruchu mieszkańców, oba samorządy nie mogą wyrazić zgody na równoczesne zamknięcie więcej niż jednego wiaduktu kolejowego w Stargardzie.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa