Aktualności: Działania społeczne

Wiedzą jak i komu pomóc

31 maja 2022

55 fundacji i stowarzyszeń, prawie 100 umów i ponad 9 800 000 zł na różne zadania – w 2021 r. Stargard aktywnie wspierał organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ich członkowie pomagają potrzebującym, edukują, aktywizują, wyrównują szanse oraz inicjują akcje, wydarzenia i projekty. Coroczne sprawozdanie ze współpracy miasta z NGOs jednogłośnie przyjęli radni Rady Miejskiej.

W Stargardzie jest około 100 różnych organizacji pozarządowych. Ponad połowa (55) aktywnie współpracuje z miastem. Ich działania są bardzo szerokie – dotyczą m.in. polityki społecznej, edukacji, sportu, kultury, turystyki i rekreacji. W 2021 r. Stargard przekazał naszym NGOs ponad 9 800 000 zł na realizację prawie 100 zadań. To o około 1 800 000 zł więcej niż w 2020 r. Oprócz wsparcia finansowego, organizacje korzystały również z innych form pomocy. To m.in. poradnictwo specjalistyczne, konsultacje z prawnikiem, udostępnianie miejskich obiektów i dostęp do bezpłatnego internetu.

W ubiegłym roku działało również Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. To miejsce, w którym wszystkie NGOs mogą liczyć na rzetelne i sprawdzone informacje dotyczące np. pozyskiwania środków zewnętrznych. SCWOP pomagało też przy organizacji różnych wydarzeń oraz prowadziło bezpłatne szkolenia i kursy.

Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi w kilkunastu obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; pomocy społecznej, działalności na rzecz seniorów, ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony środowiska; turystyki i krajoznawstwa; nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania rodziny.

Członkowie fundacji i stowarzyszeń są również aktywni poza swoimi organizacjami. W 2021 r. zasiadali m.in. w Zespole Doradczym ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Zespole Doradczym ds. Seniorów i Stargardzkiej Radzie Sportu. Dzięki temu mieli realny wpływ na kształtowanie polityki miasta w obszarach ich głównej aktywności. Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych współtworzą również Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. W ubiegłym roku opiniowali m.in. miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe są bardzo ważną częścią lokalnej społeczności. Ich członkowie doskonale znają potrzeby mieszkańców i wiedzą, gdzie należy skierować pomoc. Stargard od wielu lat współpracuje z lokalnymi NGOs. To nie tylko zlecenia na wykonywanie konkretnych zadań, ale również wsłuchiwanie się w spostrzeżenia, uwagi i propozycje. Dzięki temu skuteczne, wartościowe wsparcie trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Zdjęcie: pexels.com