Biznes Kontakt

Biuro Obsługi Inwestora i Projektów Gospodarczych

Economic Projects and Investor Assistance Office

Punkt Obsługi Inwestora

podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą Miasta oraz promujące Stargard jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Stargardzie.

Wspieramy inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb projektów inwestycyjnych, w ramach których współpracujemy m.in. z: Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Pracownicy Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Stargardzie oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorców w czasie planowania inwestycji, w czasie jej realizacji, a także po jej zakończeniu.

Punkt Obsługi Inwestora pracuje codziennie w godzinach 8-16 pod numerami tel.:

+48 91/578 33 73
+48 91/814 39 16
+48 601 725 868

bądź pod adresem e-mail:
a.kocikowski@um.stargard.pl
k.wilk@um.stargard.pl

Investor Assistance Office

undertakes activities that stimulate the economic activity of the City and promote Stargard as a convenient and attractive place to undertake business and investment activities. It directly supports services and provides assistance to investors wishing to locate their investments in Stargard.

We support national and international investors. We focus on providing tailored solutions for investment projects, in which we cooperate with, among others: Polish Investment and Trade Agency (PAIH), Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone.

Employees of the Investor Assistance Office in the Town Office in Stargard offer comprehensive and professional services to entrepreneurs during the planning of an investment, during its realisation, and after its completion.

The Investor Assistance Office is open daily from 8.00 am to 4.00 pm at phone no.:

+48 91/578 33 73
+48 91/814 39 16
+48 601 725 868

or via e-mail:

a.kocikowski@um.stargard.pl
k.wilk@um.stargard.pl