Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Fundusze EU Zachodniopomorskie

PROJEKT NR WND-RPZP-01.03.03-32-002/09
PN.: „BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM”
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
​W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 1.3.3. była Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Celem projektu było stworzenie kompleksowej infrastruktury drogowej, w związku z tym obok robót branży drogowej powstała również kanalizacja deszczowa, sieć i punkty oświetlenia ulicznego, system odbioru wód opadowych, przejazd kolejowy wraz z całą infrastrukturą, usunięto również kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz stałą organizacją ruchu.

Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach:

Etap I – polegał na budowie nowej infrastruktury odprowadzenia ścieków deszczowych z planowanych terenów przemysłowych oraz z przewidywanych dróg i ulic przyległych do teren projektowanej strefy.

Etap I inwestycji dotyczył budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1977,40 mb ,
w tym:

– Fi 1000mm – L=852.40 m
– Fi 800mm – L=562.50 m
– Fi 500mm – L=562.50 m

Etap II projektu dotyczył budowy układu drogowego (budowę drogi zbiorczej) łączącego ruch na drodze powiatowej 1711Z z kierunku Golczewo i ulic lokalnych z ruchem na drodze krajowej nr 10 z ominięciem centrum Stargardu Szczecińskiego. Celem tego etapu było skomunikowanie powstającej strefy inwestycyjnej z siecią komunikacyjną regionu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami przedsięwzięcie objęło:

– budowę dróg o przekroju ulicznym, o łącznej długości 4 117 m,
– budowę 3 skrzyżowań, w tym dwóch typu rondo (rondo Golczewo oraz rondo Lotników) wraz z włączeniem do węzła Pyrzyce,
– budowę ciągów pieszo – rowerowych o długości 3 779 m,
– wybudowanie jednego przystanku komunikacji zbiorowej,
– wybudowanie 10 szt. przejść dla pieszych,
– wybudowanie jednej zatoki autobusowej,
– budowę kanalizacji deszczowej o długości 400 mb (odwodnienie projektowanego układu drogowego) z włączeniem do istniejącej sieci,
– budowę systemu odbioru wód opadowych,
– wybudowanie 117 szt. punktów oświetleniowych z włączeniem do istniejącej sieci,
– budowę jednego przejazdu kolejowego wraz z cała infrastruktura,
– usuniecie kolizji z istniejąca infrastruktura.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego obszaru inwestycyjnego, który pozwoli przyciągnąć na teren miasta Stargard Szczeciński dodatkowy kapitał zewnętrzny. Inwestycja była przedsięwzięciem prorozwojowym, gwarantującym całkowicie nową infrastrukturę w miejscu idealnym dla rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu.

W wyniku jej osiągnięte zostały następujące produkty:

Powierzchnia wspartych terenów – 332,15 ha
Ilość wybudowanych/przebudowanych węzłów drogowych – 3 sztuki;
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej poza strefa – 2,38 km
Długość przebudowanych dróg na potrzeby strefy – 2,02 km
Długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy – 2,03 km
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 117

Głównym założeniem projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni gospodarczej – w postaci terenów inwestycyjnych oraz kompleksowej oferty około biznesowej dla przyciągnięcia kapitału. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia bezpośredniego produktu w postaci uzbrojonych terenów, z kolei otoczkę około biznesowa stworzy wypracowana juz bogata oferta Miasta i regionu.

Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektem realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”. Inwestycja ta obejmowała budowę sieci wodociągu magistralnego oraz kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów dla których sieć drogowa powstała w wyniku realizacji niniejszego projektu. W wyniku realizacji obu projektów powstały tereny inwestycyjne posiadające wszelka niezbędną infrastrukturę.

Całkowita wartość projektu wynosi: 28 693 217,03 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 839 146,61 zł.

Projekt WND-RPZP-01-03-03-32-002-09