Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg

Fundusze EU Zachodniopomorskie

PROJEKT NR WND-RPZP.01.03.03-32-001/10
PN.: „BUDOWA KOMUNIKACJI POMIĘDZY TERENAMI PPNT
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, A KRAJOWYM SYSTEMEM DRÓG
WRAZ Z UZBROJENIEM TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM”

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nr umowy: UDA-RPZP.01.03.03-32-001/10-00

OŚ PRIORYTETOWA 1 – GOSPODARKA – INNOWACJE – TECHNOLOGIE
DZIAŁANIE 1.3. ZAAWANSOWANE USŁUGI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE 1.3.3. WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ

PROJEKT WPISANY JEST NA INDYKATYWNĄ LISTĘ PROJEKTÓW W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
BENEFICJENT: GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miasto Stargard Szczeciński poprzez stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim.

Projekt zakładał realizację trzech połączonych ze sobą logicznie inwestycji:

  1.     BUDOWĘ WODOCIĄGU (długość wybudowanej sieci – 1,8525 km) – zasilenia w wodę terenów inwestycyjnych;
  2.     BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ (długość wybudowanej sieci – 2,1477 km, przepompownie ścieków – 2 szt., separator – 1 szt.) – odprowadzenie ścieków z terenów inwestycyjnych;
  3.     BUDOWĘ DROGI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ (długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy – 2,4184 km. Ilość wybudowanych/przebudowanych węzłów drogowych – 1 szt., liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 70 szt.; długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,9915 km).

W wyniku realizacji inwestycji:

a) 40 ha powierzchni terenów inwestycyjnych zostało uzbrojonych – podłączonych do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, oraz skomunikowanych z siecią dróg krajowych (doprowadzona została do nich droga);

b) 80 ha powierzchni – została skomunikowana z siecią dróg krajowych (doprowadzona została do nich droga).

GŁÓWNYMI REZULTATAMI PROJEKTU SĄ:

  1.     Ilość wybudowanych/przebudowanych węzłów drogowych – 1 szt.;
  2.     Długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy – 2,4184 km;
  3.     Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 70 szt.;
  4.     Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej na terenie gminy/powiatu – 80 ha.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 784 747,49 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 291 214, 49 zł.