Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych

Fundusz Spójności

Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o  najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską w Stargardzie oraz w gminach ościennych (gminy wiejskie: Stargard i Kobylanka), a także negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne w obszarze funkcjonalnym.

Poza wskazanym celem projektu, w jego ramach można wyodrębnić cele pośrednie skupione w  trzech obszarach tj.:

– środowiskowy:

1. Zmniejszenie emisji CO2 generowanej przez zbiorowy transport publiczny.
2. Ograniczenie hałasu występującego w środowisku miejskim.
3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarze funkcjonalnym w oparciu o zrównoważony transport publiczny.

– społeczny:

1. Zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego.
2. Zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa.
3. Poprawa jakości życia poprzez stworzenie wydolnego i sprawnego systemu zbiorowego transportu publicznego, w tym integracja przestrzenna różnych gałęzi transportu umożliwiająca sprawną zmianę środka transportu – realizacja połączeń typu „od drzwi do drzwi”.
4. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat roli transportu niskoemisyjnego w miastach.

– gospodarczy:
1. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej na obszarze funkcjonowania projektu poprzez stworzenie wydajnej sieci połączeń w ramach zbiorowego transportu publicznego.
2. Poprawa warunków funkcjonowania terenów o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Stargardu, w tym m.in. strefy przemysłowej.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zakupionych zostanie 16 szt. nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO VI o  łącznej pojemności 1360 osób.

Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze funkcjonalnym Stargardu poprzez poprawę jakości podróży komunikacją zbiorową. Nastąpi wymiana starego taboru na nowe niskopodłogowe autobusy. W związku z realizacją projektu poprawie ulegnie dostępność transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, starszych czy podróżujących z dziećmi. Nowoczesne wyposażenie pojazdów, m.in. klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny, wpłyną na wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wartość całkowita projektu: 17 216 028,33 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 9 800 000,00 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca  PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl  lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.