Strona głównaDla mieszkańcaFundusze EuropejskieModernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych

Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych

Fundusz Spójności

Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o  najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską w Stargardzie oraz w gminach ościennych (gminy wiejskie: Stargard i Kobylanka), a także negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne w obszarze funkcjonalnym.

Poza wskazanym celem projektu, w jego ramach można wyodrębnić cele pośrednie skupione w  trzech obszarach tj.:

– środowiskowy:

1. Zmniejszenie emisji CO2 generowanej przez zbiorowy transport publiczny.
2. Ograniczenie hałasu występującego w środowisku miejskim.
3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarze funkcjonalnym w oparciu o zrównoważony transport publiczny.

– społeczny:

1. Zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego.
2. Zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa.
3. Poprawa jakości życia poprzez stworzenie wydolnego i sprawnego systemu zbiorowego transportu publicznego, w tym integracja przestrzenna różnych gałęzi transportu umożliwiająca sprawną zmianę środka transportu – realizacja połączeń typu „od drzwi do drzwi”.
4. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat roli transportu niskoemisyjnego w miastach.

– gospodarczy:
1. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej na obszarze funkcjonowania projektu poprzez stworzenie wydajnej sieci połączeń w ramach zbiorowego transportu publicznego.
2. Poprawa warunków funkcjonowania terenów o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Stargardu, w tym m.in. strefy przemysłowej.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zakupionych zostanie 16 szt. nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO VI o  łącznej pojemności 1360 osób.

Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze funkcjonalnym Stargardu poprzez poprawę jakości podróży komunikacją zbiorową. Nastąpi wymiana starego taboru na nowe niskopodłogowe autobusy. W związku z realizacją projektu poprawie ulegnie dostępność transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, starszych czy podróżujących z dziećmi. Nowoczesne wyposażenie pojazdów, m.in. klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny, wpłyną na wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wartość całkowita projektu: 17 216 028,33 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 9 800 000,00 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca  PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl  lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.