Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Woj. Zach-pom. poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap II

Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partnerski projekt Gminy Miasto Stargard oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014- 2020, przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne , Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego obszaru Metropolitarnego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.11.00-32-0001/19-00z dnia 29 stycznia 2020 r.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 1. Prace przygotowawcze.
 2. Roboty budowlane:
  a) zadania z branży drogowej – budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z ciągiem pieszo- rowerowym;
  b) zadania z branży elektrycznej, w tym oświetlenie uliczne;
  c) budowa sieci kanalizacji deszczowej;
  d) budowa sieci wodno- kanalizacyjnej, w tym kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią;
  e) zadania związane z zielenią;
 3. Promocję projektu.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i dostępności Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

Planowany okres realizacji: styczeń 2020 – wrzesień 2021

Budżet projektu: 28 199 700,60 zł

Kwota dofinansowania: 22 806 761,80 zł

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego