Oferta realizacji zadania- GrzyboGranie Festival

30 września 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty wokalne w ramach II-go GrzyboGranie Music Festival 2021.

Komunikat- GrzyboGranie

Oferta realizacji zadania

Tabela uwag do oferty