Współpraca z organizacjami pozarządowymi

19 lipca 2019

W związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok prosimy lokalne organizacje pozarządowe o zgłaszanie wniosków i sugestii dot. ww. Programu oraz realizacji zadań w nadchodzącym roku. Tekstem wyjściowym do prac jest aktualnie obowiązujący Program współpracy na rok 2019. Przedstawione propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i stanowić będą podstawę do prac nad projektem Programu oraz projektem budżetu miasta na 2020 r.

Ww. propozycje można składać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. w wersji elektronicznej lub papierowej na adres:

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Szczecińska 17 (Dom Kultury Kolejarza)
73-110 Stargard

e-mail: w.maksel@um.stargard.pl

Wnioski przyjęte do realizacji zostaną ujęte w projekcie budżetu miasta Stargard na 2020 r.

Nie przewiduje się indywidualnego powiadamiania wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia wniosków.