Strona głównaDla mieszkańcaOrganizacje pozarządoweMiejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie​

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie​

Informacje ogólne:

 • Podstawą prawną powołania MRDPP jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także Uchwała Nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim.
 • Rada jest zespołem o charakterze opiniodawczo – konsultacyjnym.
 • W skład Rady wchodzą:
  – przedstawiciele organu stanowiącego gminy,
  – przedstawiciele organu wykonawczego gminy,
  – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta Stargard, stanowiących co najmniej połowę członków Rady.
 • Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 • Kadencja Rady trwa 3 lata.

Zadania:

Do zadań miejskiej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Więcej tutaj – www.scwop.stargard.pl/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego