Nagroda Prezydenta Miasta w dziedzinie polityki społecznej

Prezydent Miasta Stargard co roku przyznaje nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – przyznawana osobom poniżej 18. roku życia w wysokości 1.000 zł,
 • kategoria indywidualna – przyznawana osobom powyżej 18. roku życia w wysokości 3.000 zł,
 • kategoria zespołowa – przyznawana instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej w wysokości 4.000 zł.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę do poszczególnych kategorii.
Nagroda przyznawana jest raz w roku stargardzkim instytucjom i organizacjom oraz osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe dotyczące działalności w dziedzinie polityki społecznej, a w szczególności dotyczące:

 • wdrażania projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych i wykluczonych społecznie,
 • tworzenia i rozwijania wysokich standardów jakości usług instytucji polityki społecznej,
 • inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz aktywizowaniu i integrowaniu wspólnot lokalnych,
 • tworzenia modelowych rozwiązań w szczególności w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, osobami bezdomnymi,
 • wspierania i promowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia pracy danej instytucji i organizacji oraz współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • wdrażania inicjatyw, które pozwalają na uzyskanie dodatkowego efektu w stosunku do zaangażowanych środków budżetowych, np. poprzez dofinansowanie zewnętrzne lub inicjatywy pozwalające na obniżenie wydatków w danym roku lub w przyszłości.

Nagrody mogą zostać przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na pisemny wniosek:
1.  podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 2-5 Statutu Miasta Stargard, tj.:

 • Komisji Rady Miejskiej,
 • co najmniej 3 radnych,
 • Klubu Radnych,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • 100 mieszkańców miasta ujętych w stałym rejestrze wyborców umieszczonych na liście zawierającej co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis,

2.  miejskich instytucji polityki społecznej działających na terenie miasta Stargard,
3. organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4.  mieszkańców Stargardu, po zebraniu pod wnioskiem o przyznanie nagrody co najmniej 50 podpisów w formie listy zawierającej imię, nazwisko, adres, PESEL i podpis każdej osoby.
Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się do 15 października każdego roku, do Urzędu Miejskiego ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Karta zgłoszenia kandydata

Lista podpisów mieszkańców

Regulamin przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard w celu ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki

Zarządzenie Nr 350/2017 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard w celu ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej

Zarządzenie Nr 301/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 3 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wykonanie uchwały Nr XXXIII3502017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard w celu ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej

Zarządzenie Nr 325/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 9 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wykonanie uchwały Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard w celu ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej