Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Stargard

Dokument Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Miasta Stargard do roku 2020 podzielono dla jego przejrzystości na dwie części. Pierwsza część dokumentu pn. bilans otwarcia miała za zadanie przybliżyć uwarunkowania zewnętrzne na poziomie powiatu, regionu i kraju oraz znaleźć odniesienia do przyjętych założeń dla rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie europejskim – tak ważnym z punktu widzenia obecnego i przyszłego sposobu finansowania zamierzeń inwestycyjnych planowanych przez samorząd Stargardu. Zadaniem tej części opracowania było również opisanie uwarunkowań wewnętrznych, czyli całego możliwego do zidentyfikowania potencjału społeczno – gospodarczego miasta.

Każde z uwarunkowań zamknięte odrębnym rozdziałem zostało przez autorów opracowania podsumowane stosownymi wnioskami, które były podstawą formułowania analizy SWOT i diagnozy stanu. Te dwa ostatnie elementy kończyły bilans otwarcia i jednocześnie były początkiem drugiej części dokumentu pn. Część Strategiczna. Założeniem tej części Strategii było wskazanie obszarów priorytetowych i celów szczegółowych rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Stargard i ich powiązanie z dokumentami wyższego rzędu oraz wskazanie na kierunki działania powiązane z każdym celem szczegółowym i wyznaczające podstawy do formułowania programów i projektów w wieloletnim planie inwestycyjnym.

W ten logicznie uporządkowany sposób dokument przeszedł drogę od ogólnie sformułowanych pojęć, jakim były np. Misja i zaproponowane obszary priorytetowe do kierunków działań, które każdorazowo zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniami konkretnych rozwiązań lub propozycją przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych. Trzeba przy tej okazji podkreślić, że wiele przypisanych kierunkom rozwoju przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych zostało zaczerpniętych z już istniejących i zatwierdzonych dokumentów strategicznych miasta. Dokument Strategii powstaje w czasie, kiedy wiele programów sektorowych i planów finansowych miasta jest na bieżąco wdrażanych. Stąd istniała konieczność ich uwzględnienia w projektowanych kierunkach rozwoju miasta. Intencją autorów tego opracowania było danie możliwości zgłaszania uwag do zaprezentowanych założeń do Strategii podczas zorganizowanej konsultacji społecznej w postaci otwartej debaty z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Gminy Miasto Stargard, przedstawicieli gmin sąsiednich, organizacji pozarządowych i środowisk biznesowych.

Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Miasta Stargard do roku 2020 oparto na wskaźnikach produktu i rezultatu przypisanych poszczególnym kierunkom działania w części strategicznej tego dokumentu. Strategia Rozwoju została opracowana dla określonego obszaru, jakim jest miasto Stargard  i wskazuje na kierunki rozwoju miasta, które winny być realizowane przez różne podmioty publiczne, prywatne i pozarządowe oraz przez samych mieszkańców miasta z ich woli i przypisanych im kompetencji w zarządzaniu poszczególnymi segmentami życia społeczno – gospodarczego. Nie wszystkie wskazane w Strategii cele leżą w kompetencji samorządu, stąd istnieje konieczność tworzenia partnerstw publiczno – publicznych na różnych szczeblach samorządu, w tym również z samorządami gmin ościennych, ale również partnerstw publiczno- prywatnych i publiczno – społecznych, w tym z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Stargardu.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego – tekst ujednolicony

Informacja z realizacji strategii za 2016 rok

Informacja z realizacji strategii za 2015 rok

Informacja z realizacji strategii za 2014 rok

Informacja z realizacji strategii za 2013 rok

Informacja z realizacji strategii za 2008-2012 rok