Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasto Stargard prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych przez Prezydenta Miasta Stargard.

Co to jest usługa hotelarska?

Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Różnica między obiektami hotelarskimi a innymi obiektami

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska
 • pola biwakowe

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Wymagania dotyczące innych obiektów wchodzących w skład ewidencji.

Ewidencja obejmuje obiekty, nie będące obiektami hotelarskimi, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie lub wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, o ile obiekty te spełniają następujące wymagania:

 1. co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany,
 2. sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami,
 3. minimalne co do wyposażenia obiektów świadczących usługi hotelarskie*

* Wymagania te znajdują się w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w ewidencji?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu usług hotelarskich w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Rolnicy wynajmujący pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych

Kiedy i gdzie należy spełnić obowiązek rejestracyjny?

Podmiot planujący świadczenie usług hotelarskich w innych obiektach na terenie Gminy Miasto Stargard, winien złożyć zgłoszenie przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich do Urzędu Miejskiego w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Stargardzie zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji (załącznik nr 1).

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji

Wniosek zostanie sprawdzonym pod kątem formalnym i w razie stwierdzenia braków, wnioskodawca zostanie wezwany w terminie 7 dni do uzupełnienia owych braków. W sytuacji nieuzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę wniosek nie zostanie rozpoznany.

Jeśli wniosek zostanie wypełniony poprawnie i będzie zawierał wymaganą dokumentację, działalność wnioskodawcy zostanie wpisana do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na ternie gminy. Od dnia wpisu do ewidencji podmiot może świadczyć  na terenie gminy usługi hotelarskie jak we wniosku.

Płatności

Za osobiste złożenie wniosku oraz wpis do ewidencji nie uiszcza się żadnej opłaty.

Za wydanie na wniosek podmiotu zaświadczenia o wpisie obiektu do ewidencji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Złożenie wniosku przez pełnomocnika wymaga uiszczenia opłaty skarbowej od każdorazowego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Terminy załatwienia sprawy

Jeżeli złożony wniosek nie zawiera wad formalnych, dane o obiekcie są wpisywane do ewidencji od razu.

Obowiązki związane z wpisem do ewidencji

O zmianach związanych ze świadczeniem usług hotelarskich w innych obiektach należy informować urząd poprzez złożenie poniższego formularza.

Zgłoszenie zmiany wpisu

O zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie należy zawiadomić Urząd.

Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu: 91 834 10 81

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 3. Zarządzenie nr 364/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 6 listopada 2019 roku  w sprawie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasto Stargard.