Impreza masowa

Zakres sprawy

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Opinie:
  • Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie,
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
  • Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.
 3. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 4. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 5. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 6. Informacja o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 7. Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został wydany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 8. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 9. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
 10. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 11. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
 12. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
 13. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
 14. Pisemna instrukcję określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 15. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 16. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 17. Potwierdzenie dokonania na rachunek Urzędu Miejskiego w Stargardzie nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydaną decyzję oraz 17 zł za dołączone pełnomocnictwo.
 18. Inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za wydanie decyzji oraz 17 zł za dołączone pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Termin

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Inne informacje uzupełniające

Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Stargard z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin złożenia przez organizatora wniosku może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W takim przypadku ww. opinie oraz instrukcję organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

Osoba do kontaktu

Sebastian Lewkowicz – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 91 577 07 10

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej