Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęProgram usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 2022 rok

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 2022 rok

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miasto Stargard dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2022, Prezydent Miasta Stargard informuje, że do dnia 31 marca 2022 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022. Dane z deklaracji będą podstawą o ubieganie się o dofinansowanie.

Do usunięcia w ramach programu mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych są:

–  jednostki samorządu terytorialnego,

–  związki międzygminne,

–  osoby fizyczne,

–  jednostki sektora finansów publicznych,

–  fundacje, kościoły i związki wyznaniowe,

–  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

–  Rodzinne Ogrody Działkowe,

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Po otrzymaniu dofinansowania Gmina Miasto Stargard będzie mogła sfinansować podmiotom, które złożyły deklaracje:

–  demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,

–  transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

–  unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

W przypadku już zmagazynowanych odpadów zawierających azbest Miasto Stargard będzie mogło sfinansować transport i unieszkodliwianie substancji zawierających azbest.

Osoby zgłaszające się do utylizacji azbestu, zobowiązane są we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć budynek i dokonać montażu nowego pokrycia dachowego.

Realizacja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jednak nie później niż do dnia 15 października 2022 roku.

Zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem demontażu, transportu i unieszkodliwiania substancji zawierających azbest. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych decydować będzie kolejność złożonych kompletnych deklaracji.

Jeżeli zamierzenie inwestycyjne wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych/rozbiórki – stosowne formalności zobowiązana jest zapewnić osoba składająca deklarację.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”
do pobrania jest na stronie internetowej www.bipstargard.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 578 38 44.

Deklaracja przystąpienia do programu-word

Deklaracja przystąpienia do programu-pdf