Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres sprawy

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla kogo

Wnioski mogą składać: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Rozpatrzenie uwag następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania – zarządzenia Prezydenta Miasta publikowane są na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r.,poz. 293 ze zmianami).

Osoba do kontaktu

Referat Planowania Przestrzennego

tel. (91) 578-57-03

tel. (91) 578-32-67

Załączniki

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego(pdf)

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego(doc)