Uznanie ojcostwa /uznanie dziecka poczętego

Zakres sprawy

Uznanie ojcostwa /uznanie dziecka poczętego

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport,
  • karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Uwagi

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.682 ze zm.)