Zadania realizowane w oparciu o ustawę o sporcie

Wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu

W dniu 27 listopada 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została opublikowana Uchwała Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard.

Dnia 16 października 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010.127.857 z późn. zm.), która dodaje do zadań własnych gminy tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, przy czym sport ten definiuje jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub też zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o sporcie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania wyżej wymienionego zadania własnego, wskazując cele publiczne, które jednostka samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejsza uchwała reguluje zasady wspierania finansowego klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych. Uchwała precyzuje również katalog celów publicznych z zakresu sportu, których realizacja będzie współfinansowana ze środków Gminy Miasta Stargard.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioski w pierwszym roku obowiązywania uchwały należy składać w terminie 14 dni po opublikowaniu jej ​w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast w kolejnych latach kalendarzowych do 30 listopada roku poprzedzającego okres, na który ma zostać przyznane wsparcie.

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta – Sport

Wniosek na realizację zadania z zakresu sportu

Sprawozdanie z dotacji

Wniosek na realizację zadania z zakresu sportu

Sprawozdanie z dotacji