Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęZezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami

Zakres sprawy

Zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny (w skali 1:500) – dwa egzemplarze.
  3. Upoważnienie + opłata skarbowa 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Ewentualna opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu przedłożonego pełnomocnictwa.

Termin

Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami).

Osoba do kontaktu

Honorata Siry-Jabłońska
tel. 91 578 10 96
e-mail: h.siry@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym