Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zakres sprawy

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dla kogo

Przedsiębiorcy spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek (w załączniku),
  2. aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku). W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  3. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
  4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne,
  5. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki
    i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług,
  6. kserokopie dowodów rejestracyjnych z aktualnym badaniem technicznym,
  7. kserokopie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

107,00 zł – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

53,50 zł – za zmianę decyzji.

Termin

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach – do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Inspektor ds. ochrony wód, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przed odpadami

tel. 91 578 38 44

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych