Zgłoszenie o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zakres sprawy

Zgłoszenie o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wymagane dokumenty

  1. wniosek;
  2. zgoda organizatora imprezy;
  3. zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie stałym, z aktualną opłatą;
  4. dokument potwierdzający zapewnienie dostępności do sanitariatów.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia i wynosi 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).

Uwagi

  1. jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
  2. zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres do 2 dni;
  3. odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika.

Osoba do kontaktu

Inspektor: Alicja Sosnowska

tel: 91 578 48 09

Załączniki

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu