Zmiana wypisu do licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

UWAGA
Licencje udzielone przed dniem 01.01.2020 r. zachowują ważność tylko do dnia 31.12.2022 r.

Jeżeli przedsiębiorca chce kontynuować działalność w zakresie przewozów taksówką, powinien przed upływem tego terminu złożyć wniosek o wydanie nowej licencji.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek;
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wbitą pieczątką „TAXI”;
  3. do wglądu oryginał ww. dokumentu.

Opłata

  • 11 % opłaty za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku o udzielenie licencji pojazdu:
  • 22,00 zł za zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu / wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu – licencja udzielona od 2 do 15 lat;
  • 27,50 zł za zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu / wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu – licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat;
  • 33,00 zł za zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu / wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu – licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat.

Termin

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Wniosek