Strona głównaDla mieszkańcaZdrowieMiejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie określa zadania Miasta Stargard w przedmiotowych obszarach, a także ich cele, metody realizacji i szczegółowy harmonogram podejmowanych działań. Jest przyjmowany co roku przez Radę Miejską i wyznacza sposób realizacji ustawowych zadań Miasta w ww. sferach.

Wytyczenia kierunków przyjętych w Programie działań dokonano w oparciu o diagnozę problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w Stargardzie, do przeprowadzenia której wykorzystano przede wszystkim dane ze stargardzkich instytucji i organizacji zajmujących się niniejszą tematyką. Analizie poddano także tendencje wynikające z danych ogólnopolskich raportów oraz badań przeprowadzanych m.in. przez: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przy tworzeniu Programu brano pod uwagę jego zgodność z takimi dokumentami strategicznymi jak: Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. Cele i działania ujęte w Programie są także spójne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014 – 2020.

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022-2025

Pobierz uchwałę

Informacja z realizacji Miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021

Pobierz informację