Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje działania mające na celu pomoc rodzinom z problemem przemocy. Wdraża systemowe rozwiązania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w tym zakresie, prowadzi działania interwencyjne w ramach procedury „Niebieska Karta”. Obsługą techniczno-organizacyjną Zespołu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Skład:

1) Sylwia Raszke – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie,
2) Justyna Juszczak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ,
3) Joanna Machocka – Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Stargardzie ,
4) Ewa Pakulska – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie ,
5) Wanda Stelmach – Sąd Rejonowy w Stargardzie , Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich,
6) Ilona Pawińska – Sąd Rejonowy w Stargardzie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich,
7) Robert Ceglarek – Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ,
8) Joanna Kołodziejczyk – Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ,
9) Ewa Lipiec – Zakład Medycyny Szkolnej w Stargardzie ,
10) Aneta Parzybut – Szkoła Podstawowa nr4 w Stargardzie,
11) Sławomir Kuczyński – Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie ,
12) Anna Walukiewicz- Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie,
13) Wojciech Kieliszak – Żandarmeria Wojskowa

Procedura „Niebieskie Karty”

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie:

 • jednostek pomocy społecznej,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia.

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych  lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli ww. podmiotów (tj. policja, ośrodek pomocy społecznej, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, służba zdrowia, szkoła).

Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje, czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

Formularz „Niebieska Karta – C”: wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie

Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Gdzie szukać pomocy

Placówki znajdujące się w Stargardzie:

Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia
Centrum Socjalne Caritas

ul. Zygmunta Krasińskiego 19
73 – 110 Stargard
tel. 91 578 08 43

Ośrodek dysponuje 35 miejscami dla kobiet i dzieci oraz mieszkańców miasta. Przyjęcia odbywają się przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Ośrodek zapewnia: całodobowy pobyt i całodzienne wyżywienie, ochronę przed przemocą, wsparcie terapeutyczne i doradcze, wsparcie w poszukiwaniu pracy, porady w zakresie praw obywatelskich. Osoby mieszkające w ośrodku objęte są indywidualnym wsparciem socjalnym, doradczym i terapeutycznym. Zapewnione mają całodzienne wyżywienie oraz opiekę do dzieci przy podjęciu pracy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Centrum Socjalne Caritas

ul. Zygmunta Krasińskiego 19
73 – 110 Stargard
tel. 91 578 08 43

Osoby i rodziny wymagające pomocy lub nagłej interwencji mogą liczyć tu na profesjonalne wsparcie, opiekę oraz terapię. Ośrodek jest miejscem doraźnej pomocy rodzinom, które znalazły się w dramatycznej sytuacji. Do jego zadań należy szybkie ustalenie źródła kryzysu. Specjaliści podejmują starania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej, umiejętności samodzielnego radzenia sobie w rozwiązywaniu problemów, zapewnia także ochronę w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupa Robocza

ul. Warszawska 9A (budynek MOPS-u)
73 – 110 Stargard
tel. 91 578 45 83

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku  zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy:

 •  opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia  przemocy w rodzinie,
 •  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 •  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard
tel. 91 480 49 38

Na terenie powiatu Stargardzkiego realizowany jest Program korekcyjno-edukacyjny  dla osób stosujących przemoc w rodzinie w celu:

 • powstrzymywania osoby stosującej przemoc przed dalszym jej stosowaniem,
 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy,
 • uznania przez osobę, która stosuje przemoc swojej odpowiedzialności,
 • zdobycia i poszerzania wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program kierowany jest do:

 •  osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
 •  osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 •  osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 •  osób, które w wyniku okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Informator

zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kliknij, aby pobrać

Wykaz telefonów

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
tel. 663 606 609

Telefon czynny jest codziennie przez całą dobę. Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Wspiera członków rodziny w realizacji stawianych przed nimi zadań i pokonywaniu napotykanych trudności.

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”
tel. 800 120 002

Telefon czynny jest codziennie przez całą dobę. Korzystając z numeru uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
tel. 116 123

Telefon czynny jest codziennie w godzinach od 14:00 do 22:00. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, samotnych, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu, a także potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111

Telefon czynny jest codziennie w godzinach od 12:00 do 02:00. Specjaliści pomogą Tobie, kiedy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia, bądź chcesz z kimś porozmawiać o swoim problemie, które Cię trapi.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 121 212

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Specjaliści udzielą Tobie niezbędnego wsparcia. Osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.