Aktualności: Sprawy urzędowe

15 października idziemy na wybory

28 września 2023

15.10.2023 r. (niedziela) w całym kraju odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Ich kadencja potrwa 4 lata. Stargardzianie będą głosować w 34 komisjach wyborczych od 7:00 do 21:00. Warto już teraz przypomnieć sobie zasady i zapoznać się z ewentualnymi zmianami.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg wyborczy Nr 41

W wyborach do Sejmu wybiera się kandydatów w wielomandatowych okręgach, a mandaty rozdzielane są proporcjonalnie pomiędzy komitetami wyborczymi, które zdobyły największe poparcie.

Mieszkańcy Stargardu, wspólnie z częścią województwa zachodniopomorskiego (powiat: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście) wybiorą 12 posłów.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg wyborczy Nr 98

W wyborach do Senatu zastosowanie mają jednomandatowe okręgi wyborcze – wygrywa kandydat, który uzyskał największe poparcie.

Stargard wraz z częścią województwa zachodniopomorskiego (powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasto na prawach powiatu – Świnoujście) wybierze 1 senatora.

! UWAGA !

Spis wszystkich obwodów wyborczych w Stargardzie wraz z dokładnymi adresami komisji wyborczych można pobrać z załącznika poniżej. Są również dostępne tutaj oraz w najnowszym wydaniu Stargardzkiego Informatora Samorządowego.

UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

W spisie wyborców  sporządzonym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty: wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie składał wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wyborca ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Osoby, które nie posiadają stałego meldunku, oraz osoby nigdzie niezamieszkałe chcące wziąć udział w głosowaniu powinny złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców. Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania (w kraju)

  1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca:

– czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały,

– zameldowany na pobyt czasowy,

– ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców, czasowo przebywający poza miejscem wpisania,

– nieujęty z żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października 2023 r. złoży wniosek o zamianę miejsca głosowania.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania zostanie  z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

  1. Głosowanie na podstawie ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy w terminie do 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  1. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie do 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek powinien zostać złożony w urzędzie właściwym dla wybranego miejsca głosowania.

Wyborca stale zamieszkały za granica może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granica lub w kraju.

  1. Głosowanie za granicą

Głosować za granicą może na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców:

– wyborca stale zamieszkały za granicą oraz

– wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą.

W celu wzięcia udziału w głosowaniu wyborca powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć do 10 października 2023 r.

Głosować za granicą można również na podstawie pobranego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia.

GŁOSOWANIE W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE LOKALU, W TYM DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć do 12 października 2023 r. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1).

Ważne! Po złożeniu wniosku o zmianę lokalu wyborczego wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do właściwego urzędu gminy do 6 października 2023r. (mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17 – Biuro Obsługi Klienta).

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II najpóźniej do 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Zgłoszenia kierujemy do:

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Szczecinie

ul. Matejki 6b

71-615 Szczecin

tel.:  91/ 88-77-704

Obwody głosowania i adresy komisji wyborczych