O nas

Miasto Stargard

Stargard jest trzecim, co do wielkości i jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo miast województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy ok. 68 tys. mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną w odległości 36 km od Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu. Miasto leży na pograniczu dwóch krain geograficznych. Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Szczecińskiego, co ma duży wpływ na zróżnicowanie typów krajobrazu w najbliższej okolicy.

Przez Stargard przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej, który jest głównym południkiem środkowoeuropejskiej strefy czasowej.

Stargard jest miastem o dużych walorach turystyczno-wypoczynkowych, ciekawym ze względu na wysoką rangę zabytków, których uroda i wartość, w połączeniu z naturalnymi warunkami przyrodniczymi, pozwoliła na włączenie ich do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

Urząd Miejski w Stargardzie

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
​73-110 Stargard

tel. 91 578 48 81
urzad@um.stargard.pl
epuap:  /umstargard/SkrytkaESP ;  /umstargard/skrytka

Adres skrzynki
PEPPOL NIP:
Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer PEPPOL: 8542228873
Skrócona nazwa skrzynki: Gmina-Miasto Stargard

Dane do faktur VAT:
Gmina Miasto Stargard
NIP 854-222-88-73
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

REGON: 811685734

Urząd Miasta Stargard

Godziny pracy Kasy Urzędu:
ul. Het. Stefana Czarnieckiego 17
8:30 – 11:00 oraz 12:00 – 14:30

Konto Bankowe:
Gmina-Miasto Stargard
PeKaO SA I O/Stargard
08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Zakres działania Urzędu

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Prezydenta do realizacji zadań Miasta.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających
na Mieście:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ( zadań powierzonych),
4) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
3. Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
3) innych ustaw szczególnych,
4) Statutu Miasta Stargardu,
5) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
4. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
5. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień, zarządzeń
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez Miasto,
2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,
6) prowadzenie zbioru przepisów Miasta dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum,
e) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
6. W skład Urzędu wchodzą Biura, Wydziały i samodzielne stanowiska, a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.

Urząd Miejski w Stargardzie – tekst łatwy do czytania (ETR)