Aktualności: Sprawy urzędowe

Głosowanie osób zza granicy

18 czerwca 2020

Polacy, którzy na stałe mieszkają za granicą, ale w dniu wyborów Prezydenta RP będą w kraju, mogą zagłosować tutaj. Powinni do wtorku (23.06.) złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. W Stargardzie dokumenty przyjmowane są w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1.

UWAGA! Wyborcy stale zamieszkali za granicą, wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w kraju w pierwszym głosowaniu, będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. drugiej tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, która sporządziła spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale mieszkający za granicą może także głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju. Może też wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Grafika: gov.pl