Aktualności: Działania społeczne

Ich głos się liczy

11 lipca 2022

Do 22.07. (piątek) przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Mogą w niej zasiąść członkowie organizacji pozarządowych. Kadencja powołanej w tym roku MRDPP potrwa do 2024 r.

Dokumenty trzeba dostarczyć osobiście do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (ul. Szczecińska 17) albo wysłać pocztą na adres SCWOP. Inna opcja to e-mail na adres: a.maslocha@um.stargard.pl. Kandydatów do MRDPP mogą wskazywać organizacje, do których należą konkretne osoby.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe,

– nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,

– krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w radzie,

– oświadczenia kandydata: o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności,

– aktualny wypis z KRS-u lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych organizacji zgłaszającej kandydata bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

– inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne dla organizacji pozarządowych chcących udzielić poparcia kandydatowi,

– wskazanie obszaru działalności pożytku publicznego, z którym związana jest działalność kandydata.

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego m.in. opiniują projekty strategii rozwoju Stargardu, wyrażają swoje zdanie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym mieście. Wyrażają też opinie w sprawach zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich NGOs.

Zdjęcie: pexels.com