Aktualności: Działania społeczne

Jesteśmy wzorem dla innych

17 kwietnia 2023

W Stargardzie z powodzeniem działa kompletny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Miasto od wielu lat współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, które pomagają stargardzianom o szczególnych potrzebach. Nasze działania docenił Paweł Wdówik – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Stargard to miejsce, na którym można się wzorować. Jeżdżę dużo po kraju, obserwuję różne podejścia i rozwiązania. W waszym mieście jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i pozostaję pod dużym wrażeniem. Chyba pierwszy raz spotkałem się z tym, że to samorząd mówi, w jaką stronę powinna iść szeroko rozumiana polityka społeczna. Co więcej, pokazuje zrealizowane u siebie przykłady nowoczesnych kierunków deinstytucjonalizacji, podmiotowego traktowania, likwidacji barier architektonicznych, ale też tych, które często są najtrudniejsze – barier mentalnych – mówi Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kilkugodzinna wizyta w Stargardzie była okazją do zapoznania się z całym zakresem wsparcia, które dostają w naszym mieście osoby z niepełnosprawnością. Z wiceministrem spotkało się także blisko stu przedstawicieli organizacji, podmiotów i środowisk związanych z OzN. – Wizyta pana ministra Pawła Wdówika w Stargardzie była naprawdę cenna. Rozmawialiśmy o sukcesach naszego miasta we wdrażaniu działań dla ludzi potrzebujących wsparcia, ale również o tym, co jest jeszcze do zrobienia. Dyskutowaliśmy też o szykowanych zmianach w przepisach i o najważniejszych potrzebach miasta. Myślę, że właśnie zyskaliśmy ambasadora stargardzkich spraw. To było budujące spotkanie. Pan minister zajmuje się polityką społeczną i jest w tym zakresie szalenie kompetentny. Co ważne jest też człowiekiem, który naprawdę słucha – mówi prezydent Rafał Zając.

W naszym mieście ludzie z niepełnosprawnościami mogą liczyć na szeroką pomoc – również w zdobyciu jak największej samodzielności. Mamy system mieszkalnictwa wspomaganego, który jest wzorem dla innych miast w całej Polsce. Codzienne wsparcie dostają tam nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również seniorzy, młodzi ludzie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby wychodzące z kryzysu bezdomności. W Stargardzie jest już ponad 100 takich lokali i wciąż planowane są kolejne, dla mieszkańców o różnych potrzebach. Paweł Wdówik odwiedził m.in. mieszkanie dla seniorów. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”. Członkowie stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dostają tam pewne zatrudnienie, które pozwala im na większą samodzielność. Gotują, organizują imprezy, ale także porządkują i dbają o tereny zielone. Od kilku lat mają pod opieką wszystkie miejskie parki. Członkowie PSONI również korzystają z mieszkań wspomaganych. Ich także odwiedził pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. – Stargard już kroczy drogą, na której osoby z niepełnosprawnością mają prawo decydować o swoim życiu, wybierać z kim i gdzie będą mieszkać, jakiej pomocy potrzebują i jak chcą spędzać wolny czas. Te działania są kluczowe dla przebudowania obrazu OzN w skali Polski. Są miejsca, w których wciąż używa się pojęć „nasi podopieczni”, „nasi milusińscy”, tymczasem musimy pamiętać, że mówimy o obywatelach chcących decydować o sobie, brać udział w życiu społecznym i kulturalnym. W Stargardzie już się to dzieje, a miasto jest przykładem naprawdę dobrych praktyk – mówi Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Paweł Wdówik jest twórcą systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. O 1997 r. kieruje tam Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz równych praw ludzi z niepełnosprawnościami. Od 2010 r. jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W 2020 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MRPiPS oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcia: UM w Stargardzie