Aktualności: Działania społeczne

Można zostać ławnikiem

4 czerwca 2019

Rada Miejska w Stargardzie przystępuje do wyboru 22 ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie: 14 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 6 do orzekania w sprawach rodzinnych i 2 do orzekania w sprawach karnych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30.06.2019 r. Kadencja potrwa od roku 2020 do 2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Stargardzie:

1) Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (plik poniżej) wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza sięaktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez mieszkańców miasta Stargard dołącza się również listę mieszkańców, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (plik w załączniku poniżej).

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 i w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratuszy, Rynek Staromiejski 1, II piętro, pokój nr 207 i 208 – od 8:00 do 16:00.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Stargardzie po tym terminie, a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratuszy, Rynek Staromiejski 1, II piętro, pokój nr 207 i 208 – od 8:00 do 16:00.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Miejska w Stargardzie dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Zdjęcie: www.stargard.sr.gov.pl

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenia kandydata na ławnika