Aktualności: Edukacja

Pomagają rozwiązać problemy

28 kwietnia 2020

W naszym mieście osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, a także mające styczność z przemocą w rodzinie mogą liczyć na szerokie wsparcie. Pomoc materialna, psychologiczna, prawna – to tylko niektóre działania podejmowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Równie ważna jest profilaktyka. W ubiegłym roku na te cele miasto przeznaczyło niemalże 1 500 000 zł.

– W większości kontynuowaliśmy działania z lat ubiegłych, które okazały się skuteczne. Oczywiście byliśmy też otwarci na ich modyfikację w zależności od potrzeb naszej lokalnej społeczności. Pomoc była realizowana przy dobrej współpracy wielu organizacji i stowarzyszeń, co na pewno również miało wpływ na jej skuteczność – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

Radni podczas XVI sesji Rady Miejskiej zapoznali się z informacją o realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r. To działania polegające zarówno na udzielaniu wsparcia osobom uzależnionym od środków odurzających, jak i pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy. W ramach programu prowadzona jest również szeroka profilaktyka – przede wszystkim w szkołach podstawowych na terenie całego Stargardu.

W naszym mieście działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która motywuje uzależnionych stargardzian do leczenia odwykowego. Wsparcie można również uzyskać w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, która znajduje się przy ul. S. Wyszyńskiego 22b/3. Osoby z problemem alkoholowym spotykają się również w Klubie Abstynenta „ALA” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4u/2. Z kolei Stowarzyszenie MONAR prowadzi punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin. Pomoc udzielana jest w placówce przy ul. Z. Krasińskiego 19.

W 2019 r. w Stargardzie funkcjonowały cztery placówki wsparcia dziennego – dwie w formie opiekuńczej oraz dwie w formie podwórkowej. Wszystkie te miejsca realizują programy socjoterapeutyczne. Stargardzki Hufiec ZHP prowadzi Harcerską Świetlicę Środowiskową Trzepak dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W pozostałych placówkach działają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zajęcia mają na celu głównie wsparcie wszystkich członków rodziny w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych.

Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, przygotowano miejsca noclegowe w Gminnym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia. Dodatkowo stargardzianie zmagający się z problemem przemocy w rodzinie korzystają z bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Aby zapobiec problemom w przyszłości lub trafnie rozpoznać trudną sytuację w najbliższym otoczeniu, ważna jest odpowiednia profilaktyka i edukacja. Od kilku lat w stargardzkich szkołach podstawowych realizowany jest program „Spójrz inaczej”. Zajęcia dotyczące uzależnień prowadzą wychowawcy klas. Z kolei w ramach projektu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” organizowane są aktywności pozalekcyjne, a także warsztaty dla rodziców.

W naszym mieście działa wiele organizacji wspierających osoby z problemem uzależnień i ich rodziny. W 2019 r. w ramach miejskiego programu Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” zorganizowało ferie zimowe i letnie wakacje dla dzieci z os. Lotnisko. Natomiast parafia pw. św. Krzyża przygotowała profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne dla młodych mieszkańców os. Kluczewo. Również w ubiegłym roku – podobnie jak w latach poprzednich – działało Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W placówce udzielane jest wsparcie osobom wykluczonym społecznie.

W 2019 r. na wsparcie dla osób uzależnionych, ich rodzin, a także ofiar przemocy domowej przeznaczono prawie 1 500 000 zł. Środki pochodziły przede wszystkim z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych, a także innych dochodów własnych miasta.

Zdjęcie: pexels.com