Aktualności: Działania społeczne

Pomagamy jak tylko się da

21 grudnia 2021

W Stargardzie osoby mające różne problemy mogą liczyć na szerokie wsparcie. Pomoc psychologiczna, materialna, prawna – to tylko niektóre działania podejmowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022. W przyszłym roku wydamy na te cele nawet ponad 2 200 000 zł.

Program przede wszystkim określa zadania miasta w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przemocą domową. Wskazuje także konkretne cele i sposoby ich realizacji. Dzięki temu w Stargardzie działa wiele form wsparcia mieszkańców borykających się z różnymi trudnościami. Skuteczna i efektywna pomoc jest możliwa także dzięki współpracy miasta m.in. z organizacjami pozarządowymi, Policją, sądem i prokuraturą oraz placówkami ochrony zdrowia.

W Stargardzie działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która motywuje uzależnionych mieszkańców do leczenia odwykowego. Pomocy można także szukać w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. S. Wyszyńskiego 22b/3). Inna opcja to udział w spotkaniach w Klubie Abstynenta „ALA” (ul. Wojska Polskiego 4u/2). Z kolei osoby, które mają problem z narkotykami, mogą skorzystać ze wsparcia w punkcie profilaktyczno-konsultacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Z. Krasińskiego 19).

Kolejnym poważnym problemem jest przemoc w rodzinie. Jej ofiary mogą liczyć na wsparcie m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który udziela bezpłatnych porad prawnych. Miejsca noclegowe i terapię oferuje Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia prowadzony w ramach Centrum Socjalnego Caritas. Mamy również placówki wsparcia dziennego, które pomagają zwłaszcza dzieciom, ale również całym rodzinom. Opiekę i socjoterapię zapewniają tam członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz stargardzki Hufiec ZHP.

Zapobieganie problemom jest równie ważne, co ich rozwiązywanie. Dlatego istotną częścią miejskiego programu są działania profilaktyczne. To np. prelekcje w szkołach, kampanie informacyjno-edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne i poradnictwo. Ważne, by docierać z wiedzą zwłaszcza do młodych ludzi. Takie działania realizuje m.in. Stowarzyszenie Potrzebny Dom.

Środki na realizację wszystkich celów programu pochodzą przede wszystkim z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych. Inne źródło finansowania to dochody własne miasta oraz pieniądze pozyskane z np. funduszy unijnych, fundacji i budżetu państwa.

Zdjęcie: pexels.com