Aktualności: Działania społeczne

Praca z misją podsumowana

28 marca 2023

Ponad 22 000 000 zł kosztowały w 2022 roku wszystkie działania, które dla stargardzian podejmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni, asystenci, psychologowie, terapeuta i radca prawny wspierali mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Celem było również dążenie do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

MOPS koncentrował się na szeroko rozumianym wspieraniu ludzi, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb i umożliwieniu życia w godnych warunkach. Zajmował się także realizacją licznych programów pomocy społecznej oraz miejskich programów osłonowych. Każdego roku w placówce przy ul. Warszawskiej rośnie liczba decyzji i rozstrzygnięć. W 2020 r. było ich ponad 21 200, w 2021 dokładnie 22 530, a w 2022 już niemal 23 500.

Pozytywna informacja jest taka, że w porównaniu do 2021 r. w 2022 r. o ponad 230 zmniejszyła się liczba rodzin, które korzystają z pomocy społecznej. Wcześniej były to 3244 osoby, a w minionym roku już 2743. Formy wsparcia były bardzo zróżnicowane. To świadczenie usług opiekuńczych, opłaty za pobyt w ośrodkach pomocy społecznej, ale także posiłki dla dzieci i młodzieży. Zasiłki okresowe najczęściej przyznawano z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia i niepełnosprawności. Z kolei tzw. zasiłki celowe wspierały m.in. w zakupie opału, leków i leczenia, ubrań, gazu, energii oraz żywności. Ośrodek pośredniczył też chociażby w załatwianiu dopłat do czynszu, dodatków osłonowych, węglowych i elektrycznych.

W poprzednim roku w MOPS działało kilka działów i zespołów, m.in. ds. bezdomności, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i pracy socjalnej, przemocy i pomocy psychologicznej, domów pomocy społecznej, usług opiekuńczych i ośrodków wsparcia, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych. Przy placówce funkcjonowała też Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, ale także chcąc zachować jak największą skuteczność działania, pracownicy ośrodka wciąż podnoszą swoje kompetencje. Szkolenia i kursy dla kadry MOPS odbywają się regularnie.

W 2022 r. zakończył się niezbędny remont dachu ośrodka. Inwestycja wyeliminowała liczne zalania budynku, które były normą przy intensywnych deszczach. Utworzono też ważne miejsce, czyli pokój do terapii psychologicznej dla dzieci. W tych pracach cenne było wsparcie ze strony młodzieży z OHP w Stargardzie, która wykonała ten remont nieodpłatnie. Łączne wydatki MOPS w 2022 r. wyniosły ponad 92 000 000 zł. W większości zostały sfinansowane dotacjami z budżetu państwa, ale także z kasy miasta (ponad 22 000 000 zł) i środkami z różnych zewnętrznych funduszy.

Zdjęcie: pexels.com