Aktualności: Sprawy urzędowe

Radni popracują w komisjach

20 maja 2024

Na początku maja poznaliśmy skład nowej kadencji Rady Miejskiej w Stargardzie. Kolejna sesja przyniosła ustalenia dotyczące członkostwa w komisjach. To jedna z form pracy radnych. Znamy już składy wszystkich 5 komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Warto też wiedzieć, jakimi obszarami życia Stargardu zajmuje się każda z nich.

Komisja Rewizyjna

1. Wojciech Seredyński – przewodniczący (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

2. Monika Garstka – zastępczyni przewodniczącego (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

3. Monika Kieliszak (niezrzeszona)

4. Ewa Krawczyk (Klub Radnych Koalicja Obywatelska)

5. Krzysztof Sosin (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Zakres działania: pełnienie funkcji kontrolnej, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców; komisja ma prawo wglądu w całokształt działalności prezydenta, jednostek organizacyjnych miasta oraz uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pracy komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Krystyna Smolarek – przewodnicząca (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

2. Mariusz Smuga – zastępca przewodniczącej (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

3. Monika Kirschenstein (Klub Radnych Koalicja Obywatelska)

4. Wanda Nowicka (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

5. Mieczysław Skawiński (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

Zakres działania: rozpatrywanie skarg na działania Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

1. Wioleta Sawicka – przewodnicząca (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

2. Dawid Pycz – zastępca przewodniczącej (Klub Radnych Koalicja Obywatelska)

3. Michał Bryła (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

4. Krzysztof Kozłowski (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

5. Grzegorz Rybaczuk (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

Zakres działania: uchwalanie i wykonywanie budżetu oraz gospodarowanie środkami pozabudżetowymi, ład przestrzenny, inwestycje publiczne, obrót majątkiem miejskim, ochrona środowiska, miejski zasób mieszkaniowy, miejskie obiekty i urządzenia publiczne, składowiska odpadów i obiekty ich unieszkodliwiania, handel i usługi, promocja i rozwój gospodarczy miasta.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1. Grzegorz Flas – przewodniczący (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

2. Monika Szotowicz – zastępczyni przewodniczącego (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

3. Joanna Hamera-Szczerba (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

4. Zofia Ławrynowicz (Klub Radnych Koalicja Obywatelska)

5. Joanna Suleja (Klub Radnych KWW Rafała Zająca)

Zakres działania: wychowanie przedszkolne i utrzymanie przedszkoli, edukacja podstawowa oraz utrzymanie szkół podstawowych, upowszechnianie kultury i utrzymanie obiektów kultury, działalność kulturalna samorządowych instytucji kultury, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Komisja Społeczna:

1. Paweł Mazulewicz – przewodniczący (Klub Radnych Koalicja Obywatelska)

2. Anna Krasoń (Klub Radnych Koalicja Obywatelska)

3. Zdzisław Wilk (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Zakres działania: utrzymanie czystości i porządku, żłobki, kluby dziecięce i zadania z zakresu zdrowia publicznego, ochrona zwierząt, pomoc społeczna i utrzymanie ośrodków świadczących pomoc społeczną, porządek publiczny.

Zdjęcie: Sebastian Ler