Aktualności: Działania społeczne

STBS – weryfikacja wniosków

25 sierpnia 2020

1 września (wtorek) rozpocznie się coroczna weryfikacja osób czekających na mieszkanie komunalne. Wszyscy, którzy ubiegają się o lokal z zasobów Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, muszą zgłosić się do Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a. W związku z pandemią koronawirusa trzeba pamiętać o zachowaniu kilku zasad bezpieczeństwa.

Jak informuje STBS, w budynku (holu) może znajdować się tylko jedna osoba. Jeżeli będzie kolejka oczekujących, należy zachować odstępy – przynajmniej 1,5 m. Przed wejściem trzeba również zdezynfekować dłonie, a także zasłonić usta i nos. Jeśli mieszkańcy nie dostosują się do tych zasad, pracownicy STBS mogą odmówić obsługi.

Weryfikacja wniosków odbywa się co roku we wrześniu. W 2019 r. zmieniły się przepisy, które obowiązują także w 2020 r. Przystępując do weryfikacji należy przedłożyć:

1. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ujętych we wniosku w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (tj. za maj, czerwiec, lipiec) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach, a w przypadku osób niepracujących wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej. Zaświadczenia powinny obejmować dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej lub zamieszkiwaniu w tzw. sublokatorce. W przypadku zamieszkiwania w charakterze sublokatora fakt ten musi być potwierdzony przede wszystkim dokumentami w postaci umowy najmu lub podnajmu lokalu lub jego części.

4. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności osób ujętych we wniosku.

5. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).

6. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.

7. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).

8. Akty urodzenia dzieci (jeśli wcześniej nie zostały złożone).

9. Dokumenty  potwierdzające fakt oraz okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.

10. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).

11. Informację o opuszczeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzoną przez tę placówkę  lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jeżeli dotyczy).

12. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób oczekujących (np. zaświadczenia o bezdomności, zamieszkiwania w pomieszczeniach nieprzystosowanych do stałego pobytu ludzi itp).

Oświadczenia złożone bez wymaganych dokumentów lub niewłaściwie wypełnione nie będą uwzględniane.

Wszystkie dokumenty trzeba złożyć do 30.09. (środa) w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., al. Żołnierza 11a. Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną zweryfikowane we wrześniu tego roku, wnioskodawca nie zostanie umieszczony na liście osób uprawnionych do przydziału mieszkań komunalnych w 2021 r.

Druki deklaracji o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej będą dostępne w siedzibie Spółki przy ul. Struga 29, w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a oraz na stronie internetowej STBS. Więcej informacji pod nr tel. 91 819 22 92.

Zatwierdzone listy wnioskodawców pojawią się na tablicach ogłoszeń w siedzibie STBS przy ul. Struga 29, w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a oraz na stronie internetowej STBS.

Zdjęcie: STBS