Aktualności: Sprawy urzędowe

STBS weryfikuje

20 września 2021

Do końca września (30.09., czwartek) trwa coroczna weryfikacja osób czekających na mieszkanie komunalne. Wszyscy, którzy ubiegają się o lokal z zasobów Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, muszą zgłosić się do Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a. Warto dokładnie sprawdzić jakie dokumenty trzeba złożyć – niekompletne oświadczenia nie zostaną zweryfikowane.

Przystępując do weryfikacji należy przedłożyć:

 1. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ujętych we wniosku w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (tj. za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2021 r.) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach, a w przypadku osób niepracujących wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej. Za dochód rozumie się dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przy czym do dochodu wlicza się zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Do dochodu nie wlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób, co należy potwierdzić dokumentem określającym faktyczne dokonanie wpłaty świadczenia na rzecz osób uprawnionych.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej lub zamieszkiwaniu w tzw. sublokatorce. W przypadku zamieszkiwania w charakterze sublokatora fakt ten musi być potwierdzony przede wszystkim dokumentami w postaci umowy najmu lub podnajmu lokalu lub jego części.
 4. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności osób ujętych we wniosku.
 5. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 6. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 7. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 8. Akty urodzenia dzieci (jeśli wcześniej nie zostały złożone).
 9. Dokumenty potwierdzające fakt oraz okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 10. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 11. Informację o opuszczeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzoną przez tę placówkę lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jeżeli dotyczy).
 12. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób oczekujących (np. zaświadczenia o bezdomności, zamieszkiwania w pomieszczeniach nieprzystosowanych do stałego pobytu ludzi itp.).

Wszystkie dokumenty trzeba złożyć w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań STBS (al. Żołnierza 11a). Jest na to czas do końca września. Jeżeli ktoś w tym terminie nie dostarczy wymaganych dokumentów, nie będzie umieszczony na liście osób uprawnionych do przydziału lokali w 2022 r.

Więcej informacji pod nr tel. 91 819 22 92 oraz na stronie www.tbs.stargard.pl. Druki deklaracji można znaleźć tutaj, a także w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a.

Zdjęcie: STBS/archiwum