Aktualności: Sprawy urzędowe

STBS zweryfikuje we wrześniu

18 sierpnia 2023

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego co roku weryfikuje osoby czekające na mieszkania komunalne. Wszyscy chętni muszą złożyć wymagane dokumenty w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy ul. A. Struga 29. Jest na to czas od 1.09. (piątek) do 30.09. (sobota). Warto już teraz sprawdzić i skompletować niezbędne deklaracje i oświadczenia. Stargardzianie, którzy złożą niepełną dokumentację, nie zostaną zweryfikowani.

Przystępując do weryfikacji należy przedłożyć:

 1. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ujętych we wniosku w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (tj. za maj, czerwiec i lipiec 2023 r.) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach, a w przypadku osób niepracujących wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej. Zaświadczenia powinny obejmować dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej lub zamieszkiwaniu w tzw. sublokatorce. W przypadku zamieszkiwania w charakterze sublokatora fakt ten musi być potwierdzony przede wszystkim dokumentami w postaci umowy najmu lub podnajmu lokalu lub jego części.
 4. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności osób ujętych we wniosku.
 5. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 6. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 7. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 8. Akty urodzenia dzieci (jeśli wcześniej nie zostały złożone).
 9. Dokumenty potwierdzające fakt oraz okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 10. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 11. Informację o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzoną przez tę placówkę lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jeżeli dotyczy).
 12. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób oczekujących (np. zaświadczenia o bezdomności, zamieszkiwania w pomieszczeniach nieprzystosowanych do stałego pobytu ludzi itp.).

Na złożenie dokumentów jest czas od 1.09. (piątek) do 30.09. (sobota). Jeżeli ktoś w tym terminie nie zgłosi się do STBS, nie będzie umieszczony na liście osób uprawnionych do przydziału lokali w 2024 r. Wzory wniosków są do pobrania tutaj lub w wersji papierowej w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań STBS (ul. A. Struga 29).

Zdjęcie: STBS/archiwum