Aktualności: Działania społeczne

Tańszy prąd dla dużych rodzin

23 listopada 2022

Zgodnie z najnowszymi przepisami posiadacze Karty Dużej Rodziny w 2023 r. mogą skorzystać ze zwiększonego limitu zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo w przyszłym roku kupią prąd za cenę z 2022 r., o ile nie przekroczą 3 MWh. Żeby skorzystać z takiej ulgi, trzeba złożyć oświadczenie. Wsparcie przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, którzy są rodzicami rodzin wielodzietnych i kupują energię elektryczną na własny użytek.

Najnowsze przepisy gwarantują stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tych uprawnień.

Jak zgłosić/uzyskać przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny?

Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony) składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione), oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej karty.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

Jaki jest termin złożenia oświadczenia dotyczącego przyznania limitu 3 MWh?

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r.

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Dlatego warto jak najszybciej dostarczyć dokumenty do odpowiedniego przedsiębiorstwa energetycznego.

Rodzic, który nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabył nową nieruchomość, również może złożyć oświadczenie. Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje o Karcie Dużej Rodziny są tutaj. W Stargardzie można ją wyrobić w Urzędzie Miejskim lub przez internetowy portal Emp@tia. UWAGA! Do skorzystania z ulg w zakupie energii elektrycznej uprawnieni są tylko posiadacze ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Nie należy jej mylić ze Stargardzką Kartą Dużej Rodziny.

Grafika: rodzina.gov.pl