Aktualności: Kultura

Twórcy kultury poszukiwani

26 listopada 2019

Trwa nabór wniosków w sprawie przyznania tytułu Mecenasa Kultury mogą otrzymać podmioty gospodarcze i prywatne, które wspierają organizację wydarzeń artystycznych. Cały czas można też zgłaszać uzdolnione dzieci oraz młodzież – mają szansę na zdobycie stypendium albo dorocznej nagrody.

Artystów, twórców i animatorów kultury można zgłaszać do 15.12. (niedziela). Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach: działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Wyróżnione osoby mogą być wskazane przez prezydenta, instytucje miejskie i kulturalne, szkoły, stowarzyszenia oraz mieszkańców Stargardu – w tym przypadku pod konkretnym zgłoszeniem trzeba zebrać minimum 50 podpisów.

Do końca roku (31.12., wtorek) można zgłaszać kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury. Mogą to być zarówno podmioty gospodarcze, jak i prywatne. Na wyróżnienie mają szansę ci, którzy w ubiegłym roku aktywnie wspierali działalność artystyczną i kulturalną w naszym mieście. Mecenasi Kultury m.in. organizują lub współorganizują wydarzenia kulturalne, a także działają na rzecz ochrony zabytków. Nagrodę przyznaje prezydent z inicjatywy własnej lub na wniosek stargardzkich instytucji i placówek kultury, związków i stowarzyszeń twórczych i kulturalnych, środowisk artystycznych oraz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

W Stargardzie mamy wiele zdolnych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach. Specjalnie dla nich przyznawane są stypendia artystyczne i coroczne nagrody. Kandydatów do tych wyróżnień można zgłaszać do 15.12. (niedziela). Stypendium skierowane jest do stargardzian poniżej 26 r.ż., którzy ukształcą się artystycznie oraz mają udokumentowane ubiegłoroczne osiągnięcia w swojej dziedzinie sztuki. To także osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta, prezentujące swoje umiejętności np. podczas koncertów, wystaw, wieczorów autorskich. Stypendium artystyczne przyznawane jest na rok (miesięczna kwota to od ok. 150 zł do ok. 800 zł brutto). Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów udziału w konkursach i festiwalach, zakup sprzętu, wynajem pomieszczeń, a także reklamę i promocję.

Nagrodę artystyczną dla dzieci i młodzieży mogą otrzymać osoby, które w tym roku uzyskały czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach itp. To wyróżnienie dla artystów promujących Stargard w kraju i za granicą, a także biorących aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Kandydaci powinni mieć mniej niż 26 lat. Wysokość nagrody jest uzależniona od osiągnięć laureata – maksymalnie wynosi 3000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży mogą złożyć stargardzkie instytucje kultury, stowarzyszenia i inne podmioty kulturalne, szkoły artystyczne, a także placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Inicjatywę przyznania tych wyróżnień ma też prezydent.

Wszystkie wnioski można znaleźć tutaj. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, tel. 91 578 10 61, e-mail: s.kuleczko@um.stargard.pl. Wnioski należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/laureaci z 2018 r.