Aktualności: Sprawy urzędowe

WYBORY: Głosowanie poza miejscem zamieszkania – W KRAJU

9 października 2023

Jeśli w dniu wyborów parlamentarnych będziemy przebywać poza stałym miejscem zamieszkania na terenie Polski, a chcemy zagłosować, trzeba do 12.10. (czwartek) złożyć odpowiedni wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wyborca:

– czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały,

– zameldowany na pobyt czasowy,

– ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców, czasowo przebywający poza miejscem wpisania,

– nieujęty z żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października 2023 r. złoży wniosek o zamianę miejsca głosowania.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

  1. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie do 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek powinien zostać złożony w urzędzie właściwym dla wybranego miejsca głosowania.

Wyborca stale zamieszkały za granica może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granica lub w kraju.

  1. Głosowanie na podstawie ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy w terminie do 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.