Aktualności: Działania społeczne

Zespół zajmie się przemocą

2 października 2023

Strategia i profilaktyka – tym przede wszystkim będą się zajmować członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Data pierwszego posiedzenia nowego składu nie była przypadkowa. 2 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Przy tej okazji warto dowiedzieć się, gdzie w Stargardzie można szukać wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

– Jestem przekonany, że zespół będzie miał znaczący wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej w zakresie przemocy domowej. W naszym mieście mamy kilka ekip doradczych specjalizujących się w konkretnych obszarach życia ludzi z różnych grup społecznych. W ten sposób nie tylko wypełniamy ustawowe obowiązki, ale przede wszystkim mamy realny wpływ na poprawę jakości funkcjonowania mieszkańców. Czerpiemy z wiedzy i doświadczenia specjalistów, żeby nasze działania odpowiadały faktycznym potrzebom stargardzian – mówi prezydent Rafał Zając.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wchodzą:

Agnieszka Urbańska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Joanna Machocka-Gawryś – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Justyna Juszczak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Joanna Kołodziejczyk – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Grzegorz Szymański – Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie,

Edyta Cieślik – Sąd Rejonowy w Stargardzie, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych,

Ewa Lipiec – Zakład Medycyny Szkolnej w Stargardzie,

Anna Walukiewicz – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie,

Wojciech Kieliszak – Żandarmeria Wojskowa w Stargardzie,

Małgorzata Lewandowska – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,

Wioleta Sawicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie,

Monika Ptasznik – Szkoła Podstawowa nr 8.

Do ich zadań należy przede wszystkim diagnozowanie problemu przemocy na poziomie lokalnym, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych oraz opracowanie miejskiego programu przeciwdziałania przemocy.

W Stargardzie jest wiele możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Do dyspozycji pozostaje m.in. doświadczona kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejsca noclegowe i terapię oferuje z kolei Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia prowadzony w ramach Centrum Socjalnego Caritas. Działają również placówki wsparcia dziennego, które pomagają zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W szkołach regularnie realizowane są też kampanie informacyjno-edukacyjne.

Przy ul. Wojska Polskiego 30/2 Stowarzyszenie MONAR prowadzi punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób zażywających substancji psychoaktywnych i ich bliskich. W Przychodni Terapii przy ul. Składowej 2A bezpłatną pomoc dostają stargardzianie uzależnieni od alkoholu, a także członkowie ich rodzin. Osoby, które pozostają w trzeźwości, mogą brać udział w spotkaniach w Klubie Abstynenta „ALA” (ul. Wojska Polskiego 4u/2).

Co roku z budżetu Stargardu konkretne pieniądze idą na pomoc materialną, psychologiczną i prawną. Mamy również Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. To dokument zawierający 3 główne strategie – rozwijania istniejącego systemu pomocy rodzinom, wzmocnienia i rozszerzenia profilaktyki i zwiększenie działań edukacyjnych dotyczących promocji zdrowego stylu życia.

Zdjęcia: UM w Stargardzie