Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej miasta Stargard.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-15.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności:

  • niektóre pliki PDF opublikowane jako skany dokumentów,
  • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
  • część zdjęć i grafik w serwisie nie ma alternatywnych opisów,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-01.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.
Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W górnym pasku, po prawej stronie przy krawędzi umiejscowiona jest ikona Pomocy, po kliknięciu której wysunie się menu z opcjami:

  • tryb kontrastu,
  • tryb negatywu,
  • zmiana wielkości liter,
  • podkreślenie linków

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Linki otwierają się w tym samym oknie, za wyjątkiem tych prowadzących do stron zewnętrznych.
Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę miejską, prosimy o kontakt pod adres e-mail: webmaster@um.stargard.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Moliński – Wydział Informatyki, pokój 210, II piętro, e-mail: webmaster@poczta.um.stargard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 91 834 18 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Miejski w Stargardzie: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard.
Urząd Miejski w Stargardzie: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 – od strony podwórza wejście oraz platforma dla osób niepełnosprawnych (dojazd do parteru budynku). Stopnie schodów od wejścia od str. ul. Czarnieckiego oznakowane taśmami ostrzegawczymi.
Rynek Staromiejski 1 – wejście oraz winda od parteru do poddasza budynku. Na parterze jest również toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego
Osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim, wypełniając i wysyłając poniżej załączony wniosek na adres urzad@um.stargard.pl lub faxem na numer 91 578-48-89 lub zgłaszając taką chęć telefonicznie pod numer 91 578-48-81.
Wniosek o możliwość skorzystania z usługi tłumacza zgodnie z metodą PJM, SJM i SKOGN. POBIERZ

Intelligent Web Reader – bezpłatna przeglądarka internetowa przystosowana do pracy z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi. Program po wejściu na stronę WWW dzieli ją na kilka fragmentów, a następnie odczytuje je przy użyciu syntezatora mowy IVONA.

Poruszanie się po stronie internetowej za pomocą „mówiącej” przeglądarki odbywa się standardowo poprzez skróty klawiszowe.

Główne skróty klawiszowe:
– Enter – wybiera aktualnie czytany link.
– Control plus Spacja – wstrzymuje i wznawia czytanie.
– Strzałki prawo i lewo – pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami.
– Strzałki góra i dół – pozwalają na przemieszczanie się do kolejnej części tekstu wewnątrz punktu.
– F7 – powiększa czcionkę na stronie.
– F8 – zmniejsza czcionkę na stronie.
– Control plus O jak Olga – otwiera okno dialogowe, gdzie należy wpisać adres strony internetowej (jeśli nie widnieje na liście stron udźwiękowionych).
– Control plus G jak Grażyna – powraca na stronę startową przeglądarki, czyli listę stron obsługiwanych.
– Control plus T jak Teresa – uruchomia samouczka.
– Alt plus strzałki w bok – pozwala na cofnięcie się do poprzedniej strony.

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Stargardzie:

Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Numer telefonu: 91 578 48 81
E-mail: urzad@um.stargard.pl

Strona internetowa: https://stargard.eu