Plany zagospodarowania /Studium

Pierwszy dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” został uchwalony uchwałą Nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2000 r.

Obecnie obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” przyjęte zostało uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienione uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r., uchwałą Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/418/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Studium obejmuje teren całego miasta. Studium, obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest aktem planowania przestrzennego miasta. Nie jest to akt prawa miejscowego, więc nie może być podstawą do wydawania żadnych decyzji administracyjnych. Studium stanowi natomiast podstawę do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium określa zasady polityki przestrzennej i rozwoju miasta oraz występujące uwarunkowania ich realizacji. Studium zawiera informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu planowanego układu komunikacyjnego, ograniczeniach wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, itp.

Studium składa się z części tekstowej oraz z części graficznej stanowiących załączniki do uchwał Rady Miejskiej:

załącznik Nr 1 –   ujednolicony tekst Studium wraz z rysunkami Nr 1÷34,
załącznik Nr 2 –   ujednolicony rysunek Studium „Plansza podstawowa – struktura funkcjonalno – przestrzenna”,
załącznik Nr 3 –   ujednolicony rysunek Studium „Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego”,
załącznik Nr 4 –   rysunek Studium „Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego”.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu

zip – 64MB

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – część PPNT

pdf – 237KB