Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

8 listopada 2022

W związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok prosimy lokalne organizacje pozarządowe o zgłaszanie wniosków i sugestii dot. ww. Programu.

Przedstawione propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i stanowić będą podstawę do prac nad projektem Programu.

Ww. propozycje można składać w terminie do 15 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.maslocha@um.stargard.pl

Nie przewiduje się indywidualnego powiadamiania wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia wniosków.

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wyniki konsultacji