Oferta realizacji zadania- Jarmark pod Szczęśliwą Gwiazdą 2022

24 listopada 2022

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Stowarzyszenie Artystyczne b-moll, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Jarmark pod Szczęśliwą Gwiazdą 2022.

Pismo przewodnie na konsultacje społeczne – Armii Krajowej

Karta oferty

Uproszczona oferta realizacji zadania